Úrady, úrady, úrady (2. časť)

Úrady, úrady, úrady (2. časť)

05. 10. 2005
Zdieľať

Pri výstavbe domu potrebujete dosť dokladov na to, aby ste v zložitejších podmienkach, najmä väčších mestách, začali uvažovať o odbornej pomoci. Takýto postup môžeme len schváliť, veď aj pri realizácii stavby budete potrebovať odborníka ako stavebný dozor. Stavebný inžinier vykonávajúci stavebný dozor ovláda zvyčajne celý postup inžinierskej činnosti od projektovania cez vybavovanie legislatívy stavby, realizáciu až po kolaudáciu. A kto iný ako on vám môže ušetriť toľko času, stresov a financií, hoci mu za jeho činnosť musíte zaplatiť? Jeho odmena vo väčšine prípadov zďaleka nedosahuje výšku usporených nákladov.

Po vydaní územného rozhodnutia treba vypracovať projekt na stavebné povolenie. Poviete si: prečo nevypracovať projekt naraz – taký, aby sa dalo podľa neho už aj stavať? Každý stupeň projektovej dokumentácie sa však musí prerokovať a schváliť a na každom stupni stavebného konania sa vyskytne menej či viac závažných pripomienok, v ktorých dôsledku možno bude treba prerobiť celý projekt. V dôsledku toho by sa náklady na projekt zvýšili oveľa viac ako pri jeho postupnom dopracovaní. Príslušné časti projektu posúdia orgány štátnej správy a správcovia sietí. Ak ste ich podmienky z predchádzajúceho stupňa splnili, dajú vám kladné vyjadrenia. Potom podáte žiadosť o stavebné povolenie.

Žiadosť o stavebné povolenie musí obsahovať tieto náležitosti:


 • meno, priezvisko a adresu stavebníka,


 • druh, účel a miesto stavby (tieto údaje obsahuje projekt na stavebné povolenie),


 • predpokladaný termín dokončenia stavby,


 • parcelové čísla stavebného pozemku s uvedením vlastníckych práv (tieto údaje obsahuje list vlastníctva, ktorý bude prílohou žiadosti),


 • meno, priezvisko a adresu projektanta,


 • údaj, či sa stavba realizuje dodávateľsky alebo svojpomocne,


 • základné údaje o stavbe (tie obsahuje projekt stavby),


 • zoznam účastníkov stavebného konania, ktorí sú stavebníkovi známi.

K žiadosti o vydanie stavebného povolenia sú potrebné tieto prílohy:

 • doklady, že stavebník má vlastnícky alebo iný vzťah k pozemku, ktorý ho oprávňuje zriadiť na pozemku predmetnú stavbu (treba predložiť list vlastníctva ku všetkým parcelám zasiahnutými stavbou alebo prípojkami),


 • projekt stavby na stavebné povolenie v troch vyhotoveniach (projektant, ktorý je oprávnený vykonávať takéto projekty, vie, aký má byť obsah projektu). Odporúčame vám, aby ste sa s projektantom dohodli na tom, že všetky potrebné vyjadrenia k projektu vám obstará on. Je totiž zodpovedný za to, aby bol projekt vypracovaný bez akýchkoľvek ďalších pripomienok,


 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posudky alebo iné opatrenia príslušných orgánov štátnej správy a obce (sú to najmä vyjadrenia správcov sietí – pokiaľ ich vybaví projektant, sú súčasťou projektu), ďalej vyjadrenia kominárov, hasičov, hygienikov, súhlas obce, súhlas pamiatkarov (ak ste v pamiatkovej zóne) a ďalšie vyjadrenia podľa polohy umiestnenia stavby,


 • doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania (ak sa konali pred podaním žiadosti),


 • kópia všeobecne záväzného nariadenia o schválení územného plánu obce/zóny (ak sa územné rozhodnutie nevyžaduje),


 • vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude odborne viesť realizáciu stavby (ak ide o stavbu vykonávanú svojpomocne).
V prípade kladného priebehu stavebného konania vydá stavebný úrad stavebné povolenie, ktorého právoplatnosť vám potvrdí po uplynutí štrnásťdňovej lehoty. Počas nej sa účastníci konania môžu proti stavebnému povoleniu odvolať. Súčasne s potvrdením právoplatnosti stavebného povolenia vám úrad vydá projektovú dokumentáciu v jednom vyhotovení s pečiatkou stavebného úradu. Tú ste povinní mať na stavbe od začiatku do konca výstavby a nakoniec ju predložiť pri kolaudácii.

Počas výstavby sa môžete dostať do styku s úradmi v súvislosti s vybavovaním povolenia rozkopávky na realizáciu prípojok. Zväčša sa vybavuje na miestnom úrade. Pri rozkopávke treba dodržať všetky termíny – sankcie za nedodržanie termínu jej dokončenia sú totiž dosť vysoké. Ak chcete podstatným spôsobom zmeniť stavbu alebo účel jej využitia, takisto sa môžete dostať do styku so stavebným úradom. Pred uskutočnením týchto zmien musíte požiadať o zmenu stavby pred dokončením.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

Kategória: Legislatíva a financovanie
Tagy: legislatíva plánovanie stavba urady
Zdieľať článok

Diskusia